Splošni pogoji

Od 30. maja do 2. septembra 2024

Pravila in splošni pogoji nagradne igre “Eurospin praznuje z vami” ter posebni pogoji in navodila za uporabo storitve IMS

1. Organizator in izvajalec nagradne igre

Organizator nagradne igre je EUROSPIN EKO d.o.o., Renški Podkraj 64, 5292 Renče, matična številka: 1983725000, davčna številka: SI33065888 (v nadaljevanju: organizator). Izvajalec nagradne igre je družba SEDEM, digitalni marketing, d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana , matična št. 3315177, davčna št. SI 95913025 (v nadaljevanju: izvajalec). Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe nagradne igre “EUROSPIN PRAZNUJE Z VAMI” ter postopke in pogoje pod katerimi lahko udeleženci sodelujejo v nagradni igri. S pravili se je mogoče seznaniti na spletni strani www.eurospinovih20.si in www.sedem.biz. Vsak udeleženec nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri strinja s temi pravili in pogoji in jih v celoti sprejema.

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 30. 05. 2024 od 00:00 do 2. 9. 2024 24:00 ure in se organizira in izvaja v vseh prodajalnah EUROSPIN na področju Republike Slovenije.

3. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.eurospinovih20.si in www.sedem.biz, na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev razen oseb, ki so zaposlene pri organizatorju ali izvajalcu nagradne igre. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 3 načine, in sicer:
A. na podlagi spletne prijave z unikatno kodo na računu;
B. na podlagi poslanega SMS sporočila z unikatno kodo na računu;
C. s sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom »EUROSPIN PRAZNUJE Z VAMI«

(A): na podlagi spletne prijave
Udeleženec v obdobju od 30. 5. 2024 do 2. 9. 2024 opravi vsaj en nakup v eni od prodajaln EUROSPIN v vrednosti najmanj 20,00 EUR z DDV. V kvoto nakupov (20,00 EUR) se ne štejejo nakupi tobačnih izdelkov in darilnih bonov. Z vpisom na spletni strani www.eurospinovih20.si, kjer uporabnik vpiše naslednje podatke: številko pridobljene kode na računu, ime, priimek, mobilno številko in e-mail naslov. Nato uporabnik na vpisano mobilno številko prejme brezplačno SMS sporočilo z unikatno kodo, s katero na spletni strani opravi avtentikacijo (samo ob prvem sodelovanju). Na omenjeni spletni strani se bo od udeleženca zahtevalo soglasje s Pravili nagradne igre, soglasje za obdelavo osebnih podatkov (takšno soglasje je obvezno za sodelovane v nagradni igri) v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih in soglasje za tržne namene (neobvezno).

(B): na podlagi poslanega SMS sporočila:
1. korak: udeleženec v obdobju od 30. 5. 2024 do 2. 9. 2024 opravi vsaj en nakup v eni od prodajaln EUROSPIN v vrednosti najmanj 20,00 EUR z DDV. V kvoto nakupov (20,00 EUR) se ne štejejo nakupi tobačnih izdelkov in darilnih bonov.
2. korak: udeleženec na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo s ključno bese-do EUROSPIN številko pridobljene kode na računu (npr. EUROSPIN 123456).
3. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s ka-terim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji, obdelavo osebnih podatkov in posredo-vanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in poštno številko). Navedeno uporabnik iz-polni tako, da na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedo DA in svoje kon-taktne podatke (primer: DA Ana Novak 2250). Po posredovanju tega SMS sporočila, ude-leženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da v nagradni igri sodeluje.

Če se udeleženec s splošnimi pogoji in obdelavo osebnih podatkov ne strinja ali oseb-nih podatkov ne posreduje, v nagradni igri ne more sodelovati.

(C): sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom “EUROSPIN PRAZNUJE Z VAMI.”
Udeleženec v času trajanja nagradne igre na elektronski naslov info@sedem.biz pošlje avtorsko zgodbo z naslovom “EUROSPIN PRAZNUJE Z VAMI” (v nadaljevanju: zgodba) ter strinjanje s temi splošnimi pogoji, obdelavo osebnih podatkov in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in telefonsko številko). Navedeno uporabnik pošlje tako, da pod zgodbo navede sporočilo z besedo DA DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA DA Ana Novak 051 123 456).V tem primeru prvi DA pomeni, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji nagradne igre, drugi DA pa da se uporabnik strinja z obdelavo osebnih podatkov, v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. Zgodba mora vsebovati vsaj 1.500 znakov. Vsi udeleženci, ki bodo pravočasno in v skladu s temi splošnimi pogoji poslali zgodbo, bodo vključeni v žrebanje. S poslano zgodbo udeleženec dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno in pravočasno poslane zgodbe, na mail odgovori s sporočilom, da sodeluje v nagradni igri. Če poslana zgodba nima dovolj znakov, če ni napisana na zastavljeno temo, če ob zgodbi ni podano strinjanje s splošnimi pogoji te nagradne igre in obdelavo osebnih podatkov ali če le-teh ne posreduje, ali če je večkrat poslana ista zgodba s strani iste ali več oseb, organizator takšno prijavo v nagradno igro razglasi za neveljavno. Vsak udeleženec lahko v času trajanja te nagradne igre sodeluje z največ dvanajstimi zgodbami, vendar se morajo te zgodbe vsaj v 80% besedila razlikovati od že prejetih tekstov istega udeleženca. Zgodba ne sme biti napisala s pomočjo umetne inteligence in ne sme kršiiti avtorskih pravic. V nasprotnem primeru bodo ta besedila oz. zgodbe razglašene za neveljavne. Organizator razglasi prijavo za neveljavno tudi, če je vsebina poslane zgodbe neprimerna, ali če iz vsebine izhaja vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti. V primeru sodelovanja s posredovano zgodbo je prepovedana kakršna koli zloraba nagradne igre. Zlorabo nagradne igre predstavljajo zlasti prepogoste prijave (tj. več kot 1 prijava v posameznem tednu trajanja nagradne igre). V primeru zlorab ali poskusa zlorab nagradne igre ima organizator možnost takšnega udeleženca izključiti iz sodelovanja v nagradni igri in iz sodelovanja v nagradnem žrebanju. Navedeno ne izključuje morebitne civilnopravne ali kazenskopravne odgovornosti udeleženca zaradi zlorabe oziroma poskusa zlorabe.

Izjava o avtorskem delu:
Udeleženec nagradne igre jamči, da je posredovana zgodba (točka C) njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Če se ugotovi, da udeleženec ni avtor poslane zgodbe, se takšna prijava izloči iz nagradne igre, udeleženec pa v nagradni igri ne sme več sodelovati. Udeleženec jamči, da s posredovano zgodbo nikakor ne krši avtorskih in drugih pravic tretje osebe. Obenem udeleženec, ki je poslal zgodbo, ki ni njegovo avtorsko delo, sprejema vse posledice in morebitne sankcije, ki bi nastale zaradi poslane neavtorske zgodbe. Organizator s temi pravili izključuje vsakršno svojo odgovornost v zvezi z morebitno objavo neavtorske zgodbe. Vse posledice takšne objave nosi izključno udeleženec, ki je takšno zgodbo poslal. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec brez pravice do nadomestila ali odškodnine prenaša izključno na organizatorja vse materialne avtorske pravice na poslanem avtorskem delu – zgodbi v neomejenem obsegu. Prenos pravic na organizatorja v navedenem obsegu in za navedeni namen je izključen in velja teritorialno neomejeno, za ves svet (preko svetovnega spleta) in časovno za ves čas trajanja avtorske pravice.

Udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, in sicer na vse možne načine sodelovanja, navedene v točki 4. Udeleženec lahko z eno posredovano unikatno kodo sodeluje samo enkrat, kar pomeni, da mora udeleženec v primeru želje po večkratnem sodelovanju v nagradni igri z nakupom (točka a ali b) opraviti več nakupov in vsakokrat vpisati drugo unikatno kodo. SMS sporočila z unikatno kodo, prijave preko spleta z unikatno kodo ali s poslano zgodbo, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo sodelovali v nagradnem žrebanju. V kolikor SMS ali spletno prijavo z isto unikatno kodo ponovno pošlje ista ali druga oseba, bo takšna prijava neveljavna. Prav tako bo neveljavna prijava, če več istih zgodb pošlje ista ali druga oseba. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri (točka C).

5. Nagrade

Organizator bo podelil naslednjo nagrado:
Glavna nagrada:
• 1x Fiat 500X – identifikacijska številka vozila ZFANF2C39NPA03381

6. Žrebanje nagrad

Vsi, ki bodo sodelovali v nagradni igri od 30. 5. 2024 od 00:00 do 2. 9. 2024 do 23:59 s poslanim SMS z unikatno kodo na računu, z vpisom unikatne kode na računu na spletni strani www.eurospinovih20.si ali s poslano zgodbo “EUROSPIN PRAZNUJE Z VAMI”, bodo sodelovali v finalnem žrebanju za glavno nagrado. Žrebanje za glavno nagrado bo potekalo v prostorih Sedem d.o.o., dne 3. 9. 2024. Prejemnika glavne nagrade bo izžrebala 2-članska komisija, ki bo sestavljena iz enega predstavnika podjetja EUROSPIN EKO d.o.o. in enega predstavnika podjetja Sedem d.o.o., ob prisotnosti notarja. 2–članska komisija bo izžrebala tudi nadomestnega (rezervnega) prejemnika glavne nagrade za primer, da se prejemnik glavne nagrade pravici do glavne nagrade odpove ali da ne posreduje svojih osebnih podatkov v skladu s 2. odstavkom 8. točke teh splošnih pogojev ali kako drugače krši pravila te nagradne igre. Udeleženec, ki ne spoštuje ali izpolnjuje pogojev teh Splošnih pravil ali določila veljavne zakonodaje, bo izključen iz nagradne igre.

7. Obveščanje nagrajencev

Prejemnika nagrade se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.eurospinovih20.si , prav tako pa se ga v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo z unikatno kodo ali na telefonsko številko, ki je bila posredovana s prijavo preko spleta z unikatno kodo ali na telefonsko številko, ki je bila posredovana z zgodbo.

8. Prevzem nagrad

Prejemnik glavne nagrade prejme le-to osebno v Eurospinovi poslovalnici Ljubljana – Brdo. Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje naslednje osebne podatke:
• ime in priimek,
• naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,
• davčno številko
in pripiše besedo DA na podlagi katere poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namen naveden v 5. odstavku 11. točke teh splošnih pogojev, in sicer na elektronski naslov info@sedem.biz ali priporočeno po pošti na naslov SEDEM d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, s pripisom: “Nagradna igra EUROSPIN”. Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa drugi odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se glavna nagrada podeli nadomestnemu (rezervnemu) nagrajencu izžrebanem v skladu z drugim odstavkom 6. točke. Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju ali izvajalcu, na kontakt, naveden v 12. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se glavna nagrada podeli nadomestnemu (rezervnemu) nagrajencu izžrebanem v skladu z drugim odstavkom 6. točke. V primeru, da tudi nadomestni (rezervni) nagrajenec nagrade ne prevzame, se žrebanje, ob smiselni uporabi 2. odstavka 6. točke teh splošnih pogojev, ponovi. Prejemnik glavne nagrade mora organizatorju predložiti oziroma omogočiti vpogled v osebno izkaznico ali potni list na podlagi katerega izkaže svojo istovetnost. Prejemnik nagrade nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tiste, ki je navedena v teh splošnih pogojih. Nagrade ni mogoče menjati za gotovino ali je zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo. Prejemnik nagrade mora nagrado obdržati v stanju, kot je bila na dan prevzema, 3 mesece od njenega prevzema. Po izteku tega obdobja lahko prejemnik nagrade iz nagrade odstrani vse reklamne nalepke. Stroške za odstranitev reklamnih nalepk nosi organizator, če je odstranitev nalepk izvedena pri Inmedia d.o.o.. V kolikor prejemnik nagrade ne spoštuje obveznosti iz prejšnjega odstavka, nosi sam stroške odstranitve reklamnih nalepk. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrade, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja. Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

9. Davki in akontacija dohodnine

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v 2. odstavku 8. člena teh splošnih pogojev. Organizator za prejemnika nagrade od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrade je izražena v maloprodajni vrednosti. Glede na to, da vrednost nagrade presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

10. Cenik SMS sporočil

Vsak poslani SMS udeleženca in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku uporabnikovega ponudnika poti (Telekom Slovenije, A1, Telemach in T-2). Posredovani SMS-i udeležencev s strani servisa IMS: uporabniki Telekom Slovenije, A1,Telemach in T-2 so brezplačni. SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, A1, Telemach in T-2.

11. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

Udeleženec na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator in izvajalec kot upravljalca osebnih podatkov obdelujeta njegove osebne podatke (ime in priimek, gsm številko, poštna številka) za namene izvedbe nagradne igre in obveščanja oz. kontaktiranja v primeru, da bo udeleženec nagrajen. Udeleženec, ki bo soglašal z obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja organizatorja in izvajalca na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator in izvajalec kot upravljalca osebnih podatkov obdelujeta njegove osebne podatke (ime in priimek, gsm številko, naslov elektronske pošte) za namene neposrednega trženja: na primer za pošiljanje elektronskih obvestil, vzorcev izdelkov, vabil na sodelovanje na natečajih in v nagradnih igrah po elektronski pošti ali po pošti ali po drugem komunikacijskem kanalu, ki ga bo prejel udeleženec. Če se bodo osebni podatki uporabljali za namen pošiljanja individualnih (vam) prilagojenih oglasov in promocij zaradi ustvarjanja in vzdrževanja uporabniškega profila, bo udeleženec o tem v naprej obveščen, torej še pred pošiljanjem tovrstnih oglasov in promocij, pred tovrstno obdelavo osebnih podatkov pa bo udeleženec vsekakor zaprošen posebej, izrecno in informirano za privolitev. Osebni podatki udeleženca bodo prav tako uporabljeni za primer, če se bo želela analizirati in izboljšati učinkovitost spletnih storitev organizatorja, oglaševanja, trženja, tržnih raziskav in prodajnih prizadevanj v anketah ali raznih drugih vprašalnikih, ali na način, ki bo zagotavljal, da se osebni podatki udeleženca ne navedejo z imenom oziroma, da se ne morejo povezati s konkretno osebo. Nagrajenec oz. dobitnik nagrade na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator in izvajalec kot upravljalca osebnih podatkov obdelujeta njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, gsm številka in davčna številka) za namen: izvedbe nagradne igre, obveščanja zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre (v tem primeru se dovoljuje le objava imena in priimka nagrajenca), podelitve nagrade nagrajencu. Nagrajenec oz. dobitnik glavne nagrade pa na osnovi tega soglasja o obdelavi osebnih podatkov, poleg navedenega, izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator v medijih in/ali svetovnem spletu objavi fotografijo, iz katere bo razvidna predaja glavne nagrade. Glede na to, da v nagradni igri lahko sodeluje tudi mladoletna oseba, soglasje za sodelovanje v nagradni igri in soglasje za obdelavo osebnih podatkov v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih, mora biti podano s strani zakonitega zastopnika mladoletne osebe, zato se tudi o njih obdelujejo naslednjo osebni podatki: ime in priimek, gsm številka za namen izvedbe nagradne igre. Zakoniti zastopnik poda predmetna soglasja na elektronski naslov info@sedem.biz . V elektronskem sporočilu posreduje svoje podatke ime, priimek in mobilno številko ter pripiše trikrat DA. Prvi DA pomeni, da se strinja s sodelovanjem v nagradni igri. Drugi DA pomeni, da soglaša z obdelavo osebnih podatkov mladoletne osebe v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. Tretji DA pa pomeni, da soglaša z obdelavo svojih osebnih podatkov v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. Glede na to, da bo nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo organizator posredovane osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka) uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu davčnemu uradu. Organizator in izvajalec se obvezujeta, da bosta osebne podatke obdelovala in varovala v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bosta uporabljala izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih. Osebni podatki udeležencev iz 1. odstavka tega člena, nagrajencev iz 3. odstavka ter osebni podatki zakonitih zastopnikov mladoletnih oseb iz. 3 odstavka tega člena se obdelujejo in shranjujejo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, največ pa za obdobje 6 mesecev od zaključka nagradne igre oz. podelitve nagrad. V primeru, da udeleženec pred iztekom tega roka zahteva izbris osebnih podatkov, jih bosta organizator in izvajalec morda morala kljub temu obdelovati, v kolikor obstaja druga pravna podlaga za obdelavo. Osebni podatki udeleženca, ki je podal soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja se obdelujejo do preklica iz njegove strani.
Osebni podatki nagrajenca iz 5. odstavka tega člena se obdelujejo in hranijo 10 let od podelitve nagrade oz. kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje. Po preteku roka hrambe organizator osebne podatke izbriše.

Udeleženci oz. nagrajenec imajo pravico:
• zahtevati vpogled v svoje osebne podatke
• zahtevati popravek osebnih podatkov
• zahtevati blokiranje osebnih podatkov
• zahtevati izbris osebnih podatkov
• zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov
• zahtevati prenos osebnih podatkov
• vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menijo, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri. Za morebitna vprašanja glede GDPR ali v primeru uveljavljanja pravic iz tega člena, se prosimo obrnite na naslednje kontaktne podatke:

Organizatorja:
• E-pošta: informacije@eurospineko.si
EUROSPIN EKO d.o.o.
Renški Podkraj 64
5292 Renče, Slovenija

ali na:
Izvajalca:
• E-pošta: info@sedem.biz
SEDEM, digitalni marketing, d.o.o.,
Linhartova cesta 13
1000 Ljubljana

Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oz. ustrezno popravljeni.

12. Kontakt

Organizator:
EUROSPIN EKO d.o.o.
E-mail: informacije@eurospineko.si
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

Izvajalec:
Sedem d.o.o.
IMS reklamacijska služba,
E-mail: info@sedem.biz
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

13. Razno

Izvajalec je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev, razen za reklamacije, ki se nanašajo na ponudnika poti (mobilnega operaterja). V primeru utemeljenih reklamacij se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca. Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, izvajalec te posreduje ustrezni službi ponudnika poti. Vrnitev zneska udeležencu, na katerega se nanaša pozitivno rešena reklamacija glede plačila storitev, bo opravljena v skladu s postopki in pravili ponudnika poti. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo SMS sporočil in plačilo storitev.

Organizator in ponudnik storitve ne odgovarjata za zapoznele, nepopolne, ali drugače neustrezne prijave v nagradno igro. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
• izpad omrežja izvajalca ali pogodbenih partnerjev, izpad električne energije ali drugih tehničnih
• motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo svetovnega spleta ali drugih storitev,
• kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženci utrpeli zaradi sodelovanja,
• kakršnekoli posledice ob koriščenju daril,
• točnost oz. netočnost podatkov uporabnikov.

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna glede na vse morebitne druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil je izključno v domeni Organizatorja. Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, kot tudi če sumi, da je zlorabil nagradno igro.

14. Končne določbe

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo in privolitvijo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje obdelavo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji. Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.eurospinovih20.si in www.sedem.biz. Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.eurospinovih20.si in www.sedem.biz. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Novi Gorici.

Renče, 30. 5. 2024
Organizator nagradne igre je podjetje EUROSPIN EKO d.o.o..

Scroll to Top